ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈတီႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇပလွၵ်ႉ ၼမ်ႉတဵင်းသႂ် မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

18 Jun 2016

Namdinghsai ၼမ်ႉတဵင်းသႂ် น้ำเต็งใส: ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

Namdinghsai ၼမ်ႉတဵင်းသႂ် น้ำเต็งใส: ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

Namdinghsai ၼမ်ႉတဵင်းသႂ် น้ำเต็งใส: ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

Namdinghsai ၼမ်ႉတဵင်းသႂ် น้ำเต็งใส: ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

ဝတ်ႈြတႃးလုၵ်ႈလၢင်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈႁႃႈပိူင်

  1. လဵင်ႉလႃၽေးၵုင်ႇၵႂၢင်ႈ
  2. ၶတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပွင်
  3. ႁႂ်ႈၵိုင်ႇပုတ်ႈႁိူၼ်းယေး
  4. လူႇပၼ်ၸေးၸႅၵ်ႇႁွတ်ႈ
  5. တူၺ်းလူၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇ 
ဝတ်ႇတႃႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဵတ်းႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝတ်ႈြတႃပေႈမႄႈလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁႃႈပိူင်

ဝတ်ႈြတႃပေႈမႄႈလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁႃႈပိူင်

  1. ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတၢင်းၶီ
  2. ၶိူင်ႈၵၢၼ်လီၸႂ်ႉသၢင်ႈ
  3. ၸႂ်ႉတိုၵ်းႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇ
  4. ၽႄဢုၵ်ႉၸႃႇပၼ်တိုၼ်း
  5. ပွင်မႅင်ႇၼႃႈႁိူၼ်းသဝ်း
ဝတ်ႈႁဝ်ပေႃႈမႄႈမီးႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

7 Mar 2016

ၶူတ်ႉ တႃႇသႂ်ႇၼႂ်း ပလွၵ်ႉ

Hypertext Markup Language

โครงสร้าง

<html>
<head>
<title>.........</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

19 Jan 2016

วิธีฝังฟอนต์ลงใน PowerPoint လၢႆးၾင်ၾွၼ်ႉၼႂ်း PowerPoint

วิธีฝังฟอนต์ลงใน PowerPoint လၢႆးၾင်ၾွၼ်ႉၼႂ်း PowerPoint

1. PowerPoint 2007 ၶဝ်ႈတီႈ  ႁၢင်ႈ Windows -> Save as  ->  PowerPoint Options ->  Save  -> Embed Fonts In the file ၼဵၵ်းတီႈ Embed Only the characters used in the presentation ယဝ်ႉၵေႃႈသိုပ်ႇ ok တ။

တၢင်းႁၼ်ထိုင်